ДААТГАЛ

1. Даатгах үйлийн нэр;


2. Байгалийн гамшиг, золгүй явдал тохиолдох, мөн нэр заан тодорхойлсон үйл ажиллагаатай холбогдон гарах хохирлыг нөхөх зорилгоор тогтоосон журмын дэлгэрэнгүй...
3. Хүний амь нас, эд хөрөнгийг даах шашны зан үйл: даатгал аврал ~ аврал даатгал (хариуцан даах аврал өршөөл) - Далай ламд дэлгэрэнгүй... Монгол ардын үлгэр., өргөл даатгал [хоршоо] (өргөл барьц өргөж, даатгал аврал эрэх нь).

даатгал хийлгэх албан ёсоор даатгалтай болгох
даатгалын газар даатгалын үйл эрхэлдэг мэргэжлийн байгууллага
даатгалын гэрчилгээ албан ёсоор даатгуулсныг батлах үнэмлэх бичиг
даатгалын дэвтэр даатгалын газар, даатгуулагч хоёрын харилцах дэвтэр
даатгалын төлөөлөгч улсын даатгалын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, даатгалын тохиолдлыг тогтоох эрх бүхий байгууллагын нэрийн өмнөөс бусад үйл ажиллагааг гүйцэтгэх эрх, үүрэг бүхий ажилтан
даатгалын үнэмлэх даатгалын гэрчилгээ
даатгалын хууль даатгалын дүрмийн тухай аливаа хууль тогтоолын ерөнхий нэрийдэл
даатгалын хураамж даатгуулсны учир төлбөл зохих хувь
амь даатгал байгалийн болон бусад бүх төрлийн гэнэтийн аюул осолд нэрвэгдэхэд үзүүлэх төлбөр
гэнэтийн ослын даатгал гэнэтийн ослын үед учирсан хохирлыг барагдуулах төлбөр
гэрлэлтийн даатгал хүүхдийг гэрлэх хүртэл хугацаанд даатгуулж, гэрлэх үед нь хүүтэйгээр буцаан авах мөнгөн хуримтлал
машины даатгал авто машиныг хамруулах даатгал
нийгмийн даатгал хөдөлмөрийн чадвараа түр болон бүрмөсөн алдах, хөгшрөх мөн хуульд заасан бусад тохиолдолд иргэдэд улсаас олгодог мөнгөн болон эдийн хангамжийн тогтолцоо
эрүүл мэндийн даатгал иргэн болон төр, аж ахуйн нэгж байгууллагаас зохих дүрмийн дагуу даатгалын хураамж төлж, даатгалын санг урьдчилан бүртгэж, даатгуулагчийн эмчилгээ үйлчилгээний зардлыг уг сангаас төлөх агуулга бүхий нийгэм эдийн засгийн арга
даатгал буян сайн санаагаар хариуцан даах үйл
даатгал аврал ~ аврал даатгал хариуцан даах аврал өршөөл
өргөл даатгал өргөл барьц өргөж, даатгал аврал эрэх нь