эрүүл мэндийн даатгал
иргэн болон төр, аж ахуйн нэгж байгууллагаас зохих дүрмийн дагуу даатгалын хураамж төлж, даатгалын санг урьдчилан бүртгэж, даатгуулагчийн эмчилгээ дэлгэрэнгүй...