ДААТГАЛГҮЙ

Даатгал байхгүй, даатгалд хамрагдаагүй: даатгалгүй иргэд (даатгалд хамрагдаагүй иргэд).