ДААТГУУЛАХ

1. Эд хөрөнгө, амь насаа даатгалд хамруулах: машинаа даатгуулах (машинаа даатгалтай болгох), дэлгэрэнгүй...


2. Даатгагдах.

машинаа даатгуулах машинаа даатгалтай болгох
хашаа байшингаа даатгуулах хашаа байшингаа даатгалд хамруулах