ДААХИДАХ

Даахинаас зуурах, асах, шүүрэх; даахинаас нь барих, татах.