ДААХИРХУУ

Даахитай төстэй: даахирхуу зөөлөн ноостой (даахь маягийн зөөлөн ноостой).