ДААЦАТ II

Багаж зэвсгийн даалттай нь.

Ижил үг:

ДААЦАТ I

ДААЦАТ III