хашаа байшингаа даатгуулах
хашаа байшингаа даатгалд хамруулах