ДААХ IV

1. Нэвтрэх нэвчих, дааварлах, даагнах: жихүү даах (хүйт даах), тос даах (тос дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Царай зүс, юмны өнгө эвгүйтэх: зэвхий даах (а. Жавар хүйт хурж, таагүй тавгүй байх; б. Өнгө зүс алдах), зэвэр дэлгэрэнгүй... (зэвхий даах), өгөр даах (а. Хуучирч өгөрших; б. Өнгө алдан зэвхийрэх) - Нүүр нь зэвтэй төмөр шиг өгөр даан хоёр өвдөг нь хугарсан дэрсний толгой шиг санжганан чичирч байв. Д.Гарамжав. Нэгэн өглөө.

жихүү даах хүйт даах
тос даах тос нэвчих
хир даах хир шингэх, хир суух
хужир даах а. Хужиртай ус ширгэх; б. Юмны өнгө, зүс царай хужир мэт зэвхий болох
хүйт даах хүйтэн оргих, хүйтэн нэвтрэх
чийг даах чийг татах
зэвхий даах а. Жавар хүйт хурж, таагүй тавгүй байх; б. Өнгө зүс алдах
зэвэр даах зэвхий даах
өгөр даах а. Хуучирч өгөрших; б. Өнгө алдан зэвхийрэх
Ижил үг:

ДААХ I

ДААХ II

ДААХ III