ДААТГУУЛАГЧ

Даатгуулах үйлийн эзэн; даатгуулж буй хүн - Даатгуулагч осолд орсноос хойш нэг жилийн дотор хохирлоо нөхүүлэх дэлгэрэнгүй... “Улаанбаатарын мэдээ” сонин.