өргөл даатгал
өргөл барьц өргөж, даатгал аврал эрэх нь