даатгал аврал ~ аврал даатгал
хариуцан даах аврал өршөөл