даатгалын дэвтэр
даатгалын газар, даатгуулагч хоёрын харилцах дэвтэр