гэнэтийн ослын даатгал
гэнэтийн ослын үед учирсан хохирлыг барагдуулах төлбөр