нийгмийн даатгал
хөдөлмөрийн чадвараа түр болон бүрмөсөн алдах, хөгшрөх мөн хуульд заасан бусад тохиолдолд иргэдэд улсаас олгодог мөнгөн болон эдийн хангамжийн дэлгэрэнгүй...