даатгалын хураамж
даатгуулсны учир төлбөл зохих хувь