амь даатгал
байгалийн болон бусад бүх төрлийн гэнэтийн аюул осолд нэрвэгдэхэд үзүүлэх төлбөр