ЛОГО

Байгууллагын мөн чанарыг илтгэсэн бэлгэдэл, төлөөлсөн тэмдэг - Үндэсний онцлогийг тусгасан аюулгүй ажиллагаа эрүүл дэлгэрэнгүй... “Ардын эрх” сонин., байгууллагын лого (байгууллагын үйл ажиллагааны онцлог, цар хүрээ, өрнөл бадрал зэргийг илэрхийлэх бэлгэ тэмдэг).

хөдөө аж ахиу их сургууль

хөдөө аж ахиу их сургууль

Зочин 2019-09-23 16:44:01