ЛОГТОР :

логтор лагтар (нүсэр биетэй амьтдын алхах гүйж ядах байдал).