даатгалын хууль
даатгалын дүрмийн тухай аливаа хууль тогтоолын ерөнхий нэрийдэл