даатгалын гэрчилгээ
албан ёсоор даатгуулсныг батлах үнэмлэх бичиг