гэрлэлтийн даатгал
хүүхдийг гэрлэх хүртэл хугацаанд даатгуулж, гэрлэх үед нь хүүтэйгээр буцаан авах мөнгөн хуримтлал