БОДОХ

1. Сэтгэх, нягтлах, эргэцүүлэн санах: арга бодох (ажлыг хэрхэн гүйцэтгэх болон хэтдээ яах тухайгаа дэлгэрэнгүй...


2. Тооцох, тооны бодлогын хариуг олж гаргах: данс бодох (а. Дансанд бүхий баримтыг тулгах, нийлүүлэх; б. Хуучны өр авлага цэгцлэх; в. дэлгэрэнгүй...
3. Санан дурсах, эрхэмлэх: нэрээ бодох (өөрийн нэрийг эрхэмлэх), сургуульд байснаа бодох (сургуульд сурч байсан үеэ дэлгэрэнгүй...
4. Таамаглах, нарийвчлах: алсаа бодох (хэтийг таамаглах; ирээдүйд зэхэх), энэ тэрийг бодох (элдвийг таамаглах);
5. [шилжсэн] Муу санах: өс бодох (өс хонзон өвөрлөх);
6. Харьцуулж жиших - Намайг бодвол чи бичихдээ сайн шүү дээ. И.Дамбажав. Монгол үгийн дээж.

дэлгэрэнгүй...

арга бодох

ажлыг хэрхэн гүйцэтгэх болон хэтдээ яах тухайгаа эргэцүүлэх

дотроо бодох хүнд хэлэлгүй дотроо эргэцүүлэх
юм бодох а. Элдвийг эргэцүүлэх; б. [шилжсэн] Сэтгэлд сэв суух
бодох сэтгэх оюун ухаанаа ажиллуулах
санах бодох санаа бодол төрөх
бодоод бодоод бодын шийр дөрөв

яаж ч бодсон өөр арга олдохгүй

данс бодох

а. Дансанд бүхий баримтыг тулгах, нийлүүлэх; б. Хуучны өр авлага цэгцлэх; в. [шилжсэн] Урьдын хорслын хариуг авах, тооцоо бодох

сампингаар бодох

сампин хэрэглэж тоо бодох

тоо бодох тоог үржүүлэн хуваах, нэмж хасах зэрэг үйлдлийн хариуг олох
бодох гэр элдэв үйлдэх яамны худалдаа хөлс зэрэг зүйлийн мөнгө зоосыг нуруувчлан бодох, хэргийг хадгалах газар
бодох мөхлөг сампин
бодох сургууль

а. Зүйл зүйлийн бодох аргыг сургах гэр; б. Бодлого бодох дасгал

нэрээ бодох өөрийн нэрийг эрхэмлэх
сургуульд байснаа бодох сургуульд сурч байсан үеэ дурсан санах
эхийн ачийг бодох эхийн ачийг хариулахыг эрмэлзэх, хүсэх
амиа бодох

хувиа хичээх

алсаа бодох

хэтийг таамаглах, ирээдүйд зэхэх

энэ тэрийг бодох

элдвийг таамаглах, хэрэгтэй хэрэггүй зүйл бодох

өс бодох өс хонзон өвөрлөх
тооцоо бодох

а. Тоо ёсоор бүртгэх, бодох; б. Өш санасны хариу авах