БОДИТОЙ

1. Биет байдлаар оршин байгаа - Бодитой эс үзэгдэвч буянтай сэтгэл ачтай бодлоо хортонд алдвал бултаж гарахад дэлгэрэнгүй... Д.Равжаа. Зохиолын эмхэтгэл., бодитой байдал (одоо байгаа үнэн байдал), бодитой ажил (биечлэн бүтээх буюу нэгэнт бүтээн буй болгосон ажил), бодитой зүйл (биетэй зүйл), ил бодитой (ил харагдах, нүднээ харагдах) - Нүднээ үзэгдэх ил бодитойг харвах онохуйд нум сум эрхэм. В.Инжаннаши. Хөх судар;


2. Илэрхий, жинхэнэ: бодитой сувд (жинхэнэ сувд), бодитой асуудал (ерөнхийлсөн бус чухалчлан дурдсан асуудал), дэлгэрэнгүй...
бодитой байдал одоо байгаа үнэн байдал
бодитой ажил биечлэн бүтээх буюу нэгэнт бүтээн буй болгосон ажил
бодитой зүйл биетэй зүйл
ил бодитой

ил тод, нүднээ харагдах

бодитой сувд жинхэнэ сувд
бодитой асуудал ерөнхийлсөн бус чухалчлан дурдсан асуудал
бодитой мэдээлэл чухам үнэн мэдээлэл