БОДХИ
/ шашин /

Буддын шашны ухааны төгс төгөлдөр, эрхэм сайн чанар, сайны туйл гэсэн ухагдахуун.