БОДУУЛАХ

1. Тооцуулах: данс бодуулах (дансны нийлбэр дүн гаргуулах), тоо бодуулах (тооны дэлгэрэнгүй...


2. Бодолд оруулах: өнгөрснийг бодуулах (өнгөрснийг санагдуулах), юм бодуулах (а. Сэтгэлд сэв оруулах; б. Ухааруулах; дэлгэрэнгүй...
3. Таалгах: заяа бодуулах (хувь заяагаа урьдаас таалгах) - Заяа бодогч төлгөч эмсээр зүүдээ тайлуулж, заяагаа бодуулж сэтгэлээ дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Гүнж;

4. Хариуцуулах, хэрэг шийтгүүлэх - Баруун хойдох хязгаарын хэргийг бодуулав. Ц.Дамбадорж. Толбо нуур;
5. [хуучирсан] Хүнд дотуур шоглогдох.

данс бодуулах дансны нийлбэр дүн гаргуулах
тоо бодуулах тооны хариуг олж гаргуулах
тооцоо бодуулах

а. Тооцоо хийлгэх, тооцоо гаргуулах; б. Өш авахуулах

өнгөрснийг бодуулах өнгөрснийг санагдуулах
юм бодуулах

а. Сэтгэлд сэв оруулах; б. Ухааруулах; в. Бодолд оруулах

заяа бодуулах хувь заяагаа урьдаас таалгах