бодох гэр
/ хуучирсан /
элдэв үйлдэх яамны худалдаа хөлс зэрэг зүйлийн мөнгө зоосыг нуруувчлан бодох, хэргийг хадгалах газар