БОДОШГҮЙ

Ухаан санаанд оромгүй: бодошгүй юм (санаа бодолд оромгүй юм) - Бодошгүй юмаа бодож, хүсэшгүй юмаа дэлгэрэнгүй... М.Цэдэндорж. Есөн хүсэл.