бодох сургууль
/ хуучирсан /

а. Зүйл зүйлийн бодох аргыг сургах гэр; б. Бодлого бодох дасгал