эхийн ачийг бодох
эхийн ачийг хариулахыг эрмэлзэх, хүсэх