сургуульд байснаа бодох
сургуульд сурч байсан үеэ дурсан санах