энэ тэрийг бодох

элдвийг таамаглах, хэрэгтэй хэрэггүй зүйл бодох