арга бодох

ажлыг хэрхэн гүйцэтгэх болон хэтдээ яах тухайгаа эргэцүүлэх