тоо бодох
тоог үржүүлэн хуваах, нэмж хасах зэрэг үйлдлийн хариуг олох