ОЙЛГОЛТ I

Юмны учир шалтгааныг ухааран ойлгосон байдал: зөв ойлголт (ямар нэгэн зүйлийг зөвөөр ухан ойлгох нь), дэлгэрэнгүй...

зөв ойлголт ямар нэгэн зүйлийг зөвөөр ухан ойлгох нь
тодорхой ойлголт ямар нэгэн зүйлийн талаар нарийн зөв мэдлэгтэй болох нь
ойлголт хурдан ямар нэгэн зүйлийг ойлгох явц хурдан, оюун сайтай байдал
ойлголт дорой байх тухайн зүйлийн талаарх мэдлэг муу, хангалтгүй байх
ойлголт өгөх ямар нэгэн зүйлийн талаар хэн нэгэн ухааруулан сэнхрүүлэх
ойлголт төрүүлэх шинэ бодол, мэдрэмж өгөх
ойлголт ухагдахуун юмс үзэгдлийн талаарх ерөнхий төсөөлөл, мэдэгдэхүүн
Ижил үг:

ОЙЛГОЛТ II

ОЙЛГОЛТ III