ОЙЛГОХ II

Д‎эгдэн хөөргөх: бөмбөг ойлгох (бөмбөгийг дэгд‎эн хөөргөх) - Цардмал талбай бөмбөг дэлгэрэнгүй... Яриа., гэрэл ойлгох (гэрлийн туяа ямар нэгэн зүйлд ойн буцаж тусах), ойлгож хөөргөх (ямар нэгэн зүйлийг хатуу юманд цохиж дээш дэгдээх).

бөмбөг ойлгох бөмбөгийг дэгдэн хөөргөх
гэрэл ойлгох гэрлийн туяа ямар нэгэн зүйлд ойн буцаж тусах
ойлгож хөөргөх ямар нэгэн зүйлийг хатуу юманд цохиж дээш дэгдээх
Ижил үг:

ОЙЛГОХ I