ОЙЛГОЦ

Үзэгдэл юмсын зүй тогтлыг ухаж мэдэх чадвар, хэмжээ: ойлгоц сайтай (хэрэг явдлын учир зүйг танин дэлгэрэнгүй...

ойлгоц сайтай хэрэг явдлын учир зүйг танин мэдэх чадвар сайн
ойлгоцыг асуух ойлгосон эсэхийг нь асуух