ОЙЛЛОГО II

Ухаж мэдсэн зүйл: ойллого ихтэй (ойлгож мэдсэн зүйл их байгаа нь).

Ижил үг:

ОЙЛЛОГО I