ОЙЛОХ I

Хэрэг явдлын зүй ёс, учир шалтгааныг ухаж мэдэх: хэргийг ойлох (хэргийн учир явдлыг ухан дэлгэрэнгүй...

хэргийг ойлох хэргийн учир явдлыг ухан мэдэх
ойлон мэдэх ухаж мэдэх
Ижил үг:

ОЙЛОХ II

ОЙЛОХ III

ОЙЛОХ IV