ОЙЛОХ IV

1. Олон дахин ойх: бөмбөг ойлон өнхрөх (бөмбөг олонтоо ойж буун өнхрөх), ойлон дэлгэрэнгүй... (дахин дахин ойж, хөөрөн дэгдэх);


2. Ганцаар тасрах, бусдаас ялгарах: хонь ойлох (хонь ижлээсээ тасран, ганцаар цахилан одох), далай ойлох (далайн дэлгэрэнгүй...
бөмбөг ойлон өнхрөх бөмбөг олонтоо ойж буун өнхрөх
ойлон хөөрөх дахин дахин ойж, хөөрөн дэгдэх
хонь ойлох хонь ижлээсээ тасран, ганцаар цахилан одох
далай ойлох далайн давалгаа бусад давалгаанаасаа өндөр сүндэрлэн босох
ойлох цойлох ганцаар тасрах, олныг оройлон манлайлах
Ижил үг:

ОЙЛОХ I

ОЙЛОХ II

ОЙЛОХ III