ОЙМ I
/ ургамал /

Гүн салаалсан нарийн урт навчтай, навчин дороо үр боловсруулах тусгай эрхтэнтэй дээд ургамал, үндэслэг ишээр нь дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ОЙМ II

ОЙМ III

ОЙМ IV