ОЙЛТ

1. Ойх үйлийн үр дүнг заасан нэр: ойлт сайтай бөмбөг (хөөрөн дэгдэхдээ сайн бөмбөг), ойлтын дэлгэрэнгүй... (ойж буцсан цацраг долгион), гэрлийн ойлт (гэрэл хугарч буцах үзэгдэл) - Гэрлийн ойлтын явц дахь оймол гэрэл шугамын чиглэлийг тодорхойлох хууль юм. Б.Норжин. Монгол хэлний толь;


2. Органик биед мэдрэлийн системээр дамжин үүсгэх хариу.

ойлт сайтай бөмбөг хөөрөн дэгдэхдээ сайн бөмбөг
ойлтын шугам ойж буцсан цацраг долгион
гэрлийн ойлт гэрэл хугарч буцах үзэгдэл