ОЙЛОХ III

Ой шугуйд гарах, ойд очих: адуу ойлох (адуу ойд бэлчих).

Ижил үг:

ОЙЛОХ I

ОЙЛОХ II

ОЙЛОХ IV