ОЙЛЛОГО I

1. Ямар нэгэн юмны тухай тусгайлан тодорхойлон бичсэн тэмдэглэл: газар нутгийн ойллого (газар дэлгэрэнгүй...

газар нутгийн ойллого газар нутгийнхаа тухай тусгайлан бичсэн тэмдэглэл
олон монгол аймгийн ойллогын бичиг монгол аймгуудын тухай тодорхойлон бичсэн тусгай тэмдэглэл
ойллого бичиг нэгэн хэрэг явдлыг тусгай сэдвээр тодорхойлон тэмдэглэх бичиг
ойллого түүх он дараалан бичсэн түүхийн бичиг
Ижил үг:

ОЙЛЛОГО II