ойлголт өгөх
ямар нэгэн зүйлийн талаар хэн нэгэн ухааруулан сэнхрүүлэх