ОЙЛГОЛТ III

Гэрлийн тусгал, хугарал.

Ижил үг:

ОЙЛГОЛТ I

ОЙЛГОЛТ II