ОЙЛГОМЖГҮЙ

Утга учир тодорхой бус, ухаарахад бэрх: ойлгомжгүй ярих (тухайн зүйлийнхээ тухай тодорхой бус ярих, дэлгэрэнгүй...

ойлгомжгүй ярих тухайн зүйлийнхээ тухай тодорхой бус ярих, хэн хүн амархан ойлгохооргүй тойруулан ярих
ойлгомжгүй үг хэлэх гэсэн санаа нь ил бус, ухаж ойлгоход хэцүү үг