ойлгомжгүй ярих
тухайн зүйлийнхээ тухай тодорхой бус ярих, хэн хүн амархан ойлгохооргүй тойруулан ярих