ОЙЛГОМЖТОЙ

Учир утга тодорхой, ухаж ойлгоход хялбар: харахад ойлгомжтой байх (хэн ч хараад шууд ойлгохоор ил тод дэлгэрэнгүй...

харахад ойлгомжтой байх хэн ч хараад шууд ойлгохоор ил тод байх
ойлгомжтой ярих хэлэх гэсэн санаагаа тодорхой ярих