ойлгомжгүй үг
хэлэх гэсэн санаа нь ил бус, ухаж ойлгоход хэцүү үг